Newyddion a Gwybodaeth

Cwsmeriaid yn cael profiad gwaith mewn dros 200 o rolau swydd

Gwahoddom ein cwsmeriaid i'n swyddfeydd yn ystod mis Hydref i weld sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n 200 o rolau swydd.

 

Un o'n prif sbardunau yw gosod ein cwsmeriaid yn y canol. I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym wedi gwahodd cwsmeriaid i'n sefydliad i gael gweld dros eu hunain sut brofiad yw gweithio yn rhai o'n gwasanaethau rheng flaen, fel ein tîm gwasanaethau tai, ein tîm atgyweirio, ein tîm cyfathrebu a llawer mwy.

 

Roedd y cyfle profiad gwaith blaenorol mor llwyddiannus, fel ein bod wedi gwahodd cwsmeriaid nôl am yr eildro, ar ôl cael adborth yn dweud fod hyn wedi helpu preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr i benderfynu ar eu camau gyrfa nesaf.

 

Bydd yr wythnos yn helpu ein cwsmeriaid i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy, datblygu gwydnwch ac yn creu carreg sarn i faes gwaith nad oeddent yn gwybod ei fod yn bodoli. Bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i dreulio amser mewn nifer o adrannau i weld yr amrywiaeth eang o rolau swydd sydd ar gael.

 

Rydym hefyd yn cefnogi lansiad Dyma’r Sector Tai, sef ymgyrch i ddangos sut brofiad yw gweithio yn y sector tai mewn gwirionedd. Bydd hefyd yn annog mwy o bobl i ymgeisio am swyddi i'w helpu i gyflawni’r weledigaeth o adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036.

 

Mae cymdeithasau tai nid yn unig yn darparu cartrefi i'r rhai hynny sy’n eu cael eu hun yn cysgu’n arw neu sy'n ddigartref, ond maent hefyd yn cynnig cymorth i deuluoedd ar incwm isel, yr henoed a'r rhai sy'n dianc rhag camdrin domestig. Mae 65% o'r bobl sy'n gweithio yn y sector yn mwynhau eu swyddi oherwydd eu bod yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl. Maen nhw'n cynnig cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad a datblygu sgiliau – y llynedd gwariwyd dros £3.6 miliwn ar hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.

 

Meddai Phillipa Knowles, y Cyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Cymru, y corff ambarél ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, “Mae tai cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol mewn siapio dyfodol Cymru: mae'r sector yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da a chymorth i gymunedau. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod cartrefi da yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn anelu at adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036. I wneud hyn, mae angen y bobl iawn arnom, gyda'r sgiliau iawn, fel y gallwn adeiladu'r cartrefi a'r cymunedau y mae eu hangen yng Nghymru. Yn eu tro, mae cymdeithasau tai yn anelu at greu dros 15,000 o swyddi newydd i helpu i gyflawni'r weledigaeth hon.”

 

Os oes gennych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn gweithio i gymdeithas dai, ewch i www.thisishousing.wales.

4172