Amdanom ni

Rydym yn sefydliad dielw sy'n darparu ac yn rheoli 5,835 o gartrefi ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliadol, mae gennym bortffolio o 50 o siopau ac eiddo dibreswyl arall a osodir ar delerau masnachol, ac rydym yn rheoli 1,129 o garejis.

Ein Pwrpas

Darparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel

Mae ein pwrpas yn disgrifio beth rydym yn ei wneud fel sefydliad. Mae'n hanfodol i'n rheswm am fodoli ac mae'n gyrru ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i fyw gyda'i gilydd yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Cymru well

Mae ein gweledigaeth yn anelu at estyn ac ennyn ein pobl i feddwl am yr amhosibl a chael dyheadau uchelgeisiol ar eu cyfer nhw eu hunain ac ar gyfer ein cwsmeriaid. Yn ei hanfod, mae'n seiliedig ar feithrin partneriaethau cryf a ffrwythlon ym mhob maes o'n busnes.

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd yw ein credau sylfaenol fel sefydliad. Y rhain yw'r egwyddorion arweiniol o ran sut ddylai ein holl bobl ymddwyn a gweithredu. Maen nhw'n llifo trwy bob rhan o'n sefydliad ac yn cynrychioli’r hyn sy'n ein gwneud yn arbennig.

 

Gwerthfawrogi Pobl
Rydym yn gweld y potensial mewn pobl, y rhai rydym yn gweithio gyda nhw a'r rhai rydym yma i'w gwasanaethu.

 

Meddwl Yn Wahanol
Rydym yn rhoi cynnig ar bethau newydd i wella bywydau a gyrfaoedd pobl.

 

Y dewrder i ganlyn pethau i'w terfyn
Rydym eisiau'r gorau i ni ein hunain, i’n cydweithwyr ac i'r bobl a wasanaethwn, fel y byddwn yn siarad, yn gweithio ac yn gweithredu gydag argyhoeddiad, cryfder a phenderfyniad.

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

Y Tîm Rheoli Gweithredol sy’n gyfrifol am y busnes o ddydd i ddydd; sef y grŵp o uwch weithredwyr sy’n cael eu talu i redeg Cymoedd i’r Arfordir.
Cwrdd â’r Tîm Rheoli