Amdanom ni

Cwrdd â’r Bwrdd

 • Anthony Whittaker

  Mae Anthony newydd ymddeol ar ôl gyrfa 40 mlynedd yn gweithio i nifer o sefydliadau tai dielw. Yn ei swydd ddiweddaraf, roedd yn Brif Weithredwr yn un o gymdeithasau tai blaenllaw Cymru. Yn ychwanegol, mae wedi gwasanaethu fel aelod Bwrdd anweithredol i nifer o sefydliadau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau mynd â’i gi am dro, garddio a dilyn ei [gyn] dîm pêl-droed lleol
 • Joanne Smith

  Mae Joanne Smith newydd gael ei phenodi yn Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio i gymdeithas dai yn Ne Cymru yn dilyn secondiad dwy flynedd i'r tîm Rheoleiddio Tai yn Llywodraeth Cymru. Cyn hynny, bu Joanne yn gweithio am nifer o flynyddoedd ym myd rheolaeth tai gweithredol gan ennill MSc mewn Tai o Brifysgol Caerdydd ar yr un pryd. Mae Joanne yn credu'n gadarn y gall cartrefi a gwasanaethau diogel, o safon dda, ddod â buddiannau o ran gwella iechyd a lles pobl.
 • Mark Woloshak

  Cyfreithiwr yw Mark sy’n gweithio yng Nghaerdydd i'r cwmni De Cymru, Howells Solicitors. Mae ei waith proffesiynol wedi cynnwys gweithredu ar ran Cymdeithasau Tai, ac yn flaenorol yr oedd ar Fwrdd Cymdeithas Dai yn Nyfnaint. Yn wreiddiol o Lundain, mae gan Mark ddiddordeb brwd mewn tai cymdeithasol ac yn credu’n gryf ei bod yn hanfodol bwysig i les y gymdeithas.
 • Andrew Wallbridge

  Mae Andrew yn Ymgynghorydd Rheoli i gwmni ymgynghori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gweithio gyda Chymdeithasau Tai ledled De Cymru. Mae wedi bod yn denant ers dros 4 blynedd ac mae’n byw ym Maesteg gyda’i wraig a’i deulu.
 • Jason Evans

  Mae Jason Evans yn bartner yn Gambit Corporate Finance, sef cwmni cynghorol arobryn ar gyllid corfforaethol a leolir yng Nghaerdydd. Mae'n arwain ar wasanaethau cynghori ar ddyled a'r sector tai cymdeithasol. Mae hefyd yn eistedd ar Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).
 • Lisa Griffiths

  Mae Lisa Griffiths yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig a Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn llywodraethu corfforaethol ac yn gweithredu fel Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer nifer o gwmnïau yn y sector dur.
 • Caroline Jones

  Mae Caroline Jones yn Gyfarwyddwr Cysylltiol yn Savilles ynghyd â syrfëwr siartredig a phrisiwr RICS cofrestredig. Mae'n gweithio yn yr adran ddatblygu, yn cynghori ar ddatblygu ac adfywio eiddo. Mae Caroline wedi cydweithio'n agos gyda'r sector tai fforddiadwy yng Nghymru, yn darparu cyngor prisio ac ymgynghori ar asedau a rhaglenni adeiladu newydd.
 • Sophie Taylor

  Mae Sophie yn gyfrifydd cymwysedig ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn rôl gyllid uwch yng Nghymdeithas Tai Cymunedol Bron Afon. Mae ganddi ddealltwriaeth ardderchog o'r heriau sy'n wynebu'r sector tai ac mae’n gwerthfawrogi cymhlethdodau rheoli sefydliad sector cyhoeddus sy'n gorfod cydbwyso gofynion masnachol, a deall pwysigrwydd swyddogaeth llywodraethu hefyd. Mae'n gallu deall cysyniadau cyfrifyddu cymhleth a dadansoddi data’n effeithiol, ac mae ei rôl fel Uwch Reolwr Cyllid yn golygu ei bod yn gallu cyfathrebu a dylanwadu'n effeithiol.
 • Derek Hobbs

  Derek yw Cyfarwyddwr Digital Transformation Relationships Ltd. Mae ganddo wybodaeth arbenigol am yr agweddau cyfreithiol, technegol ac ymarferol ar farchnata digidol modern, ynghyd â phrofiad o dechnegau mewnwelediad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae wedi chwarae rygbi ers dros 35 mlynedd. Mae’n mwynhau garddio ac yn tyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau. Mae hefyd yn chwarae offeryn llawfwrdd. Fodd bynnag, mae'n treulio llawer o'i amser yn gofalu am ei bedwar o wyrion ac wyresau.
 • Tara King

  Mae Tara yn Gyfarwyddwr yn KingShipp Sustainable Solutions, sef cwmni ymgynghori annibynnol ar gyfer caffael cylchol, rheoli adnoddau deunyddiau, a phrosiectau ynni adnewyddadwy. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli fel Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr i’r elusen leol, Cymru Gynaliadwy, ym Mhorthcawl, ac i'r Groes Goch. Mae Tara yn byw yng Nghaerffili, ac yn ei hamser sbâr mae'n mwynhau cerddoriaeth a helpu gwyliau lleol i ddod yn garbon isel drwy roi cyngor ar ailddefnyddio, ailgylchu ac ynni gwyrdd.
 • Sharon Lee

  Ar hyn o bryd, mae Sharon yn Brif Weithredwr Aelwyd Housing, sef cymdeithas dai ffydd sy'n gweithredu ar draws Dde Cymru. Daw Sharon o Ferthyr Tudful yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers dros 20 mlynedd. Mae’n chwarae rhan weithredol yn ei heglwys leol, ac mae'n gwirfoddoli ar amrywiaeth o brosiectau cymunedol. Mae Sharon yn fam brysur i ddau o blant, a byddwch yn ei gweld yn aml ar linell ystlys yn cefnogi tîm pêl-droed iau lleol. Yn ei hamser rhydd, mae'n mwynhau rhedeg ac mae'n cefnogi Rhedeg yn y Parc Porthcawl yn frwd.
 • Joy Ogeh-Hutfield

  Mae Joy yn hyfforddwr rhyngwladol dawnus, perfformiad uchel. Mae ganddi hanes dynamig o lwyddiant wrth gyflwyno mentrau amrywiaeth a chynhwysiant, datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredwyr a grymuso menywod ar lefelau uwch-reolwyr, mewn ystod eang o sefydliadau. Mae Joy yn byw yn Abertawe ac mae'n ymddangos yn rheolaidd fel siaradwr gwadd arbenigol ar egwyddorion hyfforddi, amrywiaeth ac arweinyddiaeth ar amrywiol raglenni BBC TV a BBC Radio Wales, yn cynnwys The One Show, Good Morning Wales a sioe Eleri Siôn.
 • Nicola Cole - Aelod Etholedig

  Mae Nicola yn Ymgynghorydd Datblygu Tai sy'n darparu cymorth i'r Sector Cymdeithasau Tai ac i Awdurdodau Lleol. 2021 fydd ei 40fed blwyddyn yn gweithio ym maes Tai Cymdeithasol, ar y lefel weithredol a strategol. Mae wedi gweithio i amrywiaeth o gymdeithasau tai yn ystod ei gyrfa, a hefyd fel Pennaeth Strategaeth a Datblygu i Gyngor Caerdydd. Dechreuodd ei gyrfa fel Technegydd Pensaernïol ac mae'n frwd dros ddylunio da sy'n sefyll prawf amser, a sut gallwn greu ac adeiladu cymunedau rhagorol lle mae pobl eisiau byw.
 • Phillip Stoke - Aelod Etholedig

  Mae Phill yn Rheolwr Adeiladu Siartredig sydd â hanes helaeth yn y sector datblygu masnachol preifat. Mae ei waith yn cynnwys datblygu defnydd cymysg, dan arweiniad preswylwyr, a datblygu adwerthu/masnachol ar lefel Cyfarwyddwr mewn rolau cyn ac ar ôl contract. Mae Phill wedi meithrin perthnasoedd rhagorol hefyd gyda sectorau tai cymdeithasol a throsglwyddo stoc, gan gyflawni prosiectau tai newydd ar raddfa fawr a phrosiectau adfywio ac adnewyddu sylweddol. Mae'n Aelod o'r Bwrdd ynh Nghymdeithas Dai United Welsh ac yn Ymgynghorydd i nifer o ddarparwyr Tai yn Ne Cymru.